Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Tato cenová nabídka je žádostí o nabídku k nákupu popsaných výrobků, materiálů, zboží, oprav nebo servisu (dále společně nazývaných jako „zboží“), ale pouze za podmínek stanovených v této cenové nabídce. Jakýkoli objednávka podaná zákazníkem, která nejí v souladu s ustanoveními této smlouvy, se bude řídit podmínkami zde uvedenými. Vystavením objednávky bere zákazník na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou výhradními obchodními podmínkami, za kterých zákazník nabízí nákup uvedeného zboží od společnosti K+S Services, Inc. (dále uváděné jako „K+S Services”), a, pokud společnost K+S Services potvrdí jakoukoli objednávku, obchodní podmínky zde uvedené budou představovat celou a jedinou dohodu mezi společností a zákazníkem, kterou je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně s podpisem zákazníka a společnosti K+S Services.

Transakce s kreditními kartami

Opravy a různé služby

Proces oprav bude zahájen po přijetí údajů z kreditní karty a po přijetí podepsaného cenového rozpočtu opravňujícího ke změnám podle naceněné opravy. Z předložené kreditní karty bude cena účtována po dokončení procesu opravy před odesláním zařízení.

Nákupy

Všechny nákupy schválené na kreditní kartě budou fakturovány ve chvíli schválení.

Cenové podmínky:

Pokud společnost K+S Services neuvede písemně jinak, platí ceny za veškeré zboží nebo související služby tak, jak jsou uvedeny v ceníku nebo katalogu K+S Services platnému k datu objednávky. Pokud společnost K+S Services neuvede písemně jinak, ceny zůstávají platné po dobu třiceti (30) dnů od data cenové nabídky. Dostupnost zboží se řídí podle předchozího prodeje. Ceny nezahrnují změny v přepravě do místa určení ani platné daně, poplatky nebo jiné povinné sazby, které musí být společnost K+S Services povinna platit. Všechny tyto dodatečné sazby musí zákazník společnosti K+S Services proplatit, pokud není písemně uvedeno jinak. Společnost K+S Services si vyhrazuje právo stanovit, zda je položku možné ještě opravit či nikoli. Společnost K+S Services si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny v uvedených cenách z důvodu typografické nebo úřednické chyby. Společnost K+S Services si vyhrazuje právo změnit cenu v případě, že zboží bylo vystaveno katastrofálnímu stavu závady, nepříznivému prostředí (jako je koroze, horko/popálení, poškození vodou), pokud zboží není ve stavu tak, jak k závadě došlo, jsou odstraněny nebo chybí nějaké díly, nebo je v jiném velmi havarijním stavu. Společnost K+S Services si vyhrazuje právo změnit cenu, pokud by se změnila priorita nebo pokud byla objednávka naceněna a nebyla schválena na více než 30 dnů. Společnost K+S Services si vyhrazuje právo vrátit zákazníkovi naceněné, ale neschválené položky, po 120 dnech, na náklady zákazníka. Fakturovaný čas servisu zahrnuje dobu jízdy do a z místa práce a veškerý čas, po který jsou zástupci společnosti K+S Services k dispozici k práci a čekají (na nebo mimo pracoviště) na plnění služeb.

Platební podmínky:

Všechny faktury k otevřeným účtům jsou splatné následovně: Pokud úředník K+S Services neschválil kredit a není schválení písemné, všechny sazby za zboží, dopravu, pojištění a daně tak, jak jsou vypsány po položkách na fakturách společnosti K+S Services, jsou splatné 30 DNŮ NETTO od data faktury, pokud není písemně uvedeno jinak v naší nabídce. Včasná úhrada faktur ve chvíli, kdy jsou splatné, je základním bodem této smlouvy, a jakékoli selhání nebo prodlení v placení se chápe jako zásadní porušení smlouvy, a společnosti K+S Services vzniká nárok na veškeré zákonné odškodnění. Zákazník souhlasí, že uhradí společnosti K+S Services všechny náklady, včetně právnických poplatků, vzniklé společnosti při vymáhání splatných plateb. Na dlužné účty bude uplatněn servisní poplatek ve výši až 1,5 % měsíčně z dlužné částky, dle výhradního uvážení společnosti K+S Services, nicméně tento servisní poplatek nesmí překročit zákonem povolené maximum. Jakékoli účty, které nebudou způsobilé pro režim otevřeného účtu, musí mít všechny náklady hrazené kreditní kartou nebo ověřeným šekem předem, před dodáním zboží.

Dodací podmínky:

Dodací podmínky jsou Ex Works, co se týká nákladů na dodání, rizika ztráty a převodu nároku, kromě nároků na všechna duševní práva společnosti K+S Services spojená z výrobky, která zůstávají majetkem K+S Services (nebo jejích dodavatelů a poskytovatelů licence) a tyto výrobky jsou dány k dispozici a licencovány pouze pro použití zákazníkem podle této dohody nebo jiné licenční dohody s K+S Services. Potvrzené termíny dodání jsou pouze přibližné, a závisí na urychleném předání všech potřebných informací ze strany zákazníka.

Balení a značení:

Speciální balení nebo značení podle zákazníka může být dále zpoplatněno, pokud jinak není zahrnuto v ceně zboží.

Změny:

Změny v objednávce požadované zákazníkem, včetně změn majících vliv na určení, rozsah, a dodání zboží, musí být zapsány písemně a změny v ceně, harmonogramu a dalších podmínkách musí předem společnost K+S Services schválit. V každém případě si společnost K+S Services vyhrazuje právo zamítnout jakékoli změny, které bude považovat za nebezpečné, technicky nevhodné, nebo v rozporu se zavedenými technickými nebo jakostními pokyny a normami nebo v rozporu se servisní a opravárenskou praxí společnosti K+S Services.

Vrácení:

Výrobky vrácené v záruce musí být řádně zabaleny a dodány do určeného místa K+S Services. Dodací kontejnery musí být jasně označeny podle pokynů K+S Services a dodány s dopravou placenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak.

Zrušení objednávky:

Objednávku může zákazník zrušit před odesláním pouze písemným oznámením a po úhradě přiměřeného poplatku za zrušení společnosti K+S Services, včetně uhrazení všech přímých nákladů, plus poplatek za přerušení.

Záruční ustanovení:

Pokud není uvedeno jinak, společnost K+S Services ručí za to, že její opravy a zařízení je bez vad z hlediska provedení a materiálu na dobu jednoho (1) roku od data instalace. Jediným závazkem společnosti K+S Services za porušení záruky je náprava jakékoli neshodnosti. V případě, že došlo k porušení záruky, společnost K+S Services dle svého uvážení opraví, napraví nebo vymění závadu tak, aby byla záruka platná, nebo vrátí platbu přijatou od zákazníka. Společnost K+S Services ručí pouze za ty opravy nebo servis, který provedla přímo sama nebo její oprávnění zástupci. Jakékoli záruční služby (spočívající v čase, cestovném a výdajích spojených s těmito službami) provedené v jiném zařízení, než u K+S Services, nebo oprávněným zástupcem společnosti K+S Services, budou hrazeny zákazníkem. Společnost K+S Services ručí za to, že výrobky, tvořené službami, včetně technického a aplikačního programování na míru, poskytované za fixní náklady nebo podle času a materiálu, budou plněny v souladu s obecně uznávanými postupy v odvětví v rozsahu, kdy tyto služby podléhají písemným přejímacím kritériím sjednaným předem se společností K+S Services. Všechny ostatní záruky týkající se poskytovaných služeb nejsou uznány. Společnost K+S Services ručí pouze za ty opravy nebo servis, které jsou prováděny přímo společností nebo jejími oprávněnými zástupci.

Omezení pro záruky:

Záruky poskytované společností K+S Services neplatí, pokud nastane cokoli z následujícího: (1) zboží je použito pro jiný účel nebo důvod, než pro jaký bylo určeno; (2) zboží nejí použito za podmínek nebo způsobem doporučeným společností K+S Services nebo specifikacemi výrobce; (3) zboží bylo použito nesprávně, nevhodně nebo jakkoli jinak s ním bylo špatně nakládáno, nebo došlo k pokusu o neoprávněnou opravu; (4) nárokované závady byly způsobeny zanedbáním; nesprávnou instalací, provozem, údržbou, opravou, skladováním, manipulací, kalibrací, změnou či úpravami; došlo k nehodě nebo neobvyklému poškození nebo zhoršení stavu zboží nebo jeho částí z důvodu fyzikálního prostředí nebo elektrického či elektromagnetického rušení v okolí; nebo (5) nebylo podáno včasné písemné oznámení v souladu s ustanoveními uvedenými výše. Jakékoli reklamované vadné zboží musí být vráceno do místa, které K+S Services určí. Záruka na všechny stejnosměrné momentové nástroje bude omezena na 12 měsíců od data instalace nebo na 250 000 pracovních cyklů, podle toho, co nastane dříve. Přepravní náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník a jakákoli rizika ztráty během přepravy zboží nese zákazník. Jakékoli zboží opravené nebo nahrazené společností K+S Services podle podmínek této záruční dohody bude kryto zárukou pouze po zbývající dobu původní záruční doby. Dle vlastního uvážení může společnost K+S Services prodloužit záruční dobu o dobu, která byla nutná pro opravu nebo výměnu vadného zboží. Společnost K+S Services neposkytuje žádné jiné záruky, dohody nebo prohlášení, výslovná ani odvozená, kromě těch, co jsou zde uvedena. NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PRODEJNOST A VHODNOST ZBOŽÍ PRO JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ ÚČELY.

Omezení odpovědnosti:

Jakékoli soudní kroky z důvodu porušení záruky nebo jiné příčiny související se zbožím nebo službami poskytovanými společností K+S Services musí být zahájeny do jednoho (1) roku od prvotního dodání dotčeného zboží. Jinak budou všechny žaloby promlčeny. Společnost K+S Services nebude odpovědná za žádné jiné záruky vůči komukoli jinému, než vůči zákazníkovi. V žádném případě nebude K+S Services odpovědná za jakékoli náhodné, speciální, vzdálené nebo následné škody (včetně mimo jiné například ztráty zisku nebo příjmu zákazníka nebo navýšení nákladů) plynoucí z nebo způsobené přímo či nepřímo prodlením v dodání zboží, porušením záruky, použitím zboží zákazníkem, porušením jakéhokoli jiného závazku společnosti K+S Services zde uvedeného, jeho plněním nebo neplněním, nebo jiným jednáním či opomenutím ze strany K+S Services. V žádném případě nesmí odpovědnost překročit cenu uhrazenou zákazníkem za rozporované zboží nebo služby. Zákazník souhlasí, že odškodní a bude chránit společnost K+S Services před jakýmikoli žalobami a nároky podanými vůči ní za zranění osob jakoukoli jinou osobou plynoucí z použití nebo instalace zboží nebo služeb společnosti K+S Services.

Oznámení závady:

Ihned po převzetí zboží nebo po poskytnutí služeb je musí zákazník zkontrolovat. Jakékoli reklamace za chybějící položky nebo škody musí být podány do pěti (5) dnů od převzetí zboží a před použitím nebo instalací zboží. Jakékoli jiné reklamace, včetně reklamací závad, které nebyly zjištěny před použitím zboží, musí být podány písemně do deseti (10) dnů od chvíle, kdy je zákazník poprvé zjistil. Všechny reklamace podané v rozporu s výše uvedenými ustanoveními nebudou považovány za platné.

Omluvitelné prodlení:

Společnost K+S Services nebude odpovědná za prodlení v plnění nebo neplnění podle tohoto dokumentu z důvodu nepředvídatelných rušivých okolností nebo příčin mimo její kontrolu, včetně mimo jiné například, nemožnost získat materiál, práci nebo výrobní zařízení, z důvodu vyšší moci, opatření vlády, války, povstání, požáru, záplav, nehod, stávek, embarg, nebo prodlení na straně dodavatelů společnosti K+S Services z uvedených důvodů. V případě takového prodlení bude harmonogram prodloužen o stejnou dobu prodlení nebo o další lhůtu dle dohody mezi stranami.

Vývozní kontrola:

Výrobky a související materiály dodávané podle této dohody mohou podléhat různým exportním zákonům a nařízením. Je na odpovědnosti vývozce, aby tyto zákony a nařízení dodržel.

Nahrazování a změny:

Společnost K+S Services si vyhrazuje právo kdykoli před dodáním nebo převzetím objednávky zákazníka, podle toho, co nastane později, měnit, nahradit nebo zaměnit díly získané od svých dodavatelů, pokud tato změna, výměna nebo náhrada negativně neovlivní provozní požadavky, výkon nebo údržbu daného dílu nebo opravy, která má být provedena, a nevzniknou tak zákazníkovi extra náklady navíc.

Oddělitelnost:

Pokud jakékoli znění zde uvedené je z jakéhokoli důvodu neplatné, bude se chápat jako vymazané a zbývající ustanovení zůstávají nedotčena a jsou nadále platná a účinná.

Volba práva/místo konání:

Podmínky této cenové nabídky a jakékoli smlouvy mezi společností K+S Services a zákazníkem jsou vypracovány v souladu se zákony státu Michigan. V případě, že dojde k soudnímu sporu mezi společností K+S Services a zákazníkem, místem konání bude příslušný soud nacházející se v okrsku Wayne County, Michigan nebo Okresní soud Spojených států pro Východní okres Michigan.

Nákup/Požadavek na opravu

Zásoby

Společnost K+S Services má zásoby přepracovaných skladových přebytků v hodnotě 5 milionů dolarů za účelem podpory staršího nebo zastaralého vybavení. Pokud jste v nouzové situaci, máte problém z ukončením podpory ze strany OEM nebo jen hledáte levnější řešení namísto nákupu nového dílu, společnost K+S může Váš problém vyřešit. Všechny naše přepracované náhradní díly jsou zcela testovány v uzavřeném systému, aby byla zajištěna jejich řádná funkčnost a připravenost pro namontování do zařízení ihned po dodání.

Prohlížet Zásoby

Najít opravnu

Použijte náš pohodlný vyhledávač a najděte nejbližšího zástupce společnosti K+S, který Vám může dnes pomoct s opravou Vašich dílů.

Zdroje

Knihovna zdrojů společnosti K+S je obsáhlé úložiště všech dokumentů souvisejících se společností K+S. Pokud hledáte informace nebo konkrétní dokumentaci podle použití, můžete je najít níže v Knihovně zdrojů.

Zobrazit Zdroje